December 28, 2021
Norway

Oljelekkasje i vindkraftverket | Oil leak in wind turbine

Lena Jørgensen. Publisert: tirsdag 28. desember 2021. froya.no

Brannvesenet bistår i opprydding etter oljelekkasje i Frøya vindpark.

– Det er snakk om en lekkasje i en turbin, hvor en hydralikkslange har røket i hub’en/fronten på rotoren, sier Nils Henrik Johansson, miljø- og myndighetsansvarlig i Trønderenergi.

– Det har rent ut noe olje. Det aller meste av det skal ha rent ut inne i turbinen. Men det har også rent litt nedover turbinen. Det var sånn det ble oppdaget, forteller Johansson.
– Kontroll på lekkasjen

– Vet dere hvor mye olje det er snakk om?

– Nei, det vet vi foreløpig ikke. Det er for tidlig å si, sier Johansson.

– Det aller meste er inne i turbinen, hevder han.

– Det er ikke så store mengder som har rent ut. Det er de første signalene vi har fått, forteller Johansson.

– De har kontroll på lekkasjen, men de ønsker å være på den sikre siden, sier han.

– Hvordan kan en slik lekkasje skje?

– Vi vet ikke hva som har skjedd. Det er litt for tidlig å si. Det må Vestas komme tilbake til. Det må undersøkes og repareres, sier han.
Bilde
– Raskt på banen

Han forteller at det er Vestas som har ansvaret for vindkraftverket, og som oppdaget lekkasjen.

– Folk var veldig raskt på banen, så snart lekkasjen ble oppdaget, forteller Johansson.

– Turbinen ble stanset og det ble straks satt i gang opprydding. Brannvesenet ble kontaktet for bistand til oppryddingen, sier han.

(((( o ))))

Translation by Jane Nygård:

The fire brigade assists in cleaning up after an oil leak in Frøya wind farm.

There is talk of a leak in a turbine, where a hydraulic hose has disconnected in the hub/front of the rotor, says Nils Henrik Johansson, environmental and government manager at Trønderenergi.

It has spilled some oil. Most of it should be inside the turbine. But it also has leaked down the turbine. That was how it was discovered, Johansson says.

—Do you know how much oil is involved?

—No, we do not know yet. It is too early to say, says Johansson.

—Most of it is inside the turbine, he claims.

—There are not such large quantities that have leaked out. These are the first signals we have received, says Johansson.

—They have control over the leak, but they want to be on the safe side, he says.

—How can such a leak occur?

—We do not know what happened. It’s a little too early to tell. Vestas must come back to that. It must be examined and repaired, he says.

—Fast on the track

He says that Vestas is responsible for the wind power plant, and that discovered the leak.

—People were on the field very quickly, as soon as the leak was discovered, Johansson says.

—The turbine was stopped and clean-up was started immediately. The fire brigade was contacted for assistance with the clean-up, he says.


URL to article:  https://www.wind-watch.org/news/2021/12/28/oljelekkasje-i-vindkraftverket-oil-leak-in-wind-turbine/