- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

Gemeente Riemst adviseert negatief voor windturbines Millen

Nv Eneco Wind Belgium heeft een stedenbouwkundige aanvraag ingediend bij de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar van Ruimte Vlaanderen, voor het bouwen van drie winturbines in Millen. Het gaat om drie windturbines met bijhorende infrastructuur, inclusief transformatoren, kabeltracé en middenspanningscabines. Gemeente Riemst moedigt groene energie aan, maar adviseert in dit dossier negatief.

Mark Vos, burgemeester: “Na grondig onderzoek adviseren we in dit dossier negatief. Niet omdat we tegen windenergie zijn, laat dat duidelijk zijn. De bouw van 3 windturbines langs de E313 in Membruggen/Genoelselderen bewijst dat. Deze turbines zijn samen goed om 7.000 gezinnen van elektriciteit te voorzien, of heel Riemst.”

De gemeente wordt het laatste jaar overstelpt met aanvragen voor windmolenprojecten, in totaal rond de 70 turbines in en rond Riemst.

Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu: “Daarom is het noodzakelijk om elke aanvraag grondig te onderzoeken en te evalueren. De aanvraag van Nv Eneco Wind Belgium past niet in het Windplan Limburg en de hierin afgebakende zoekzones. Hoewel dit plan niet bindend is, werd bij de opmaak ervan rekening gehouden met positieve en restrictieve criteria voor de inplanting van winturbines, zodat dit een goed beeld geeft van de inpasbaarheid van de windmolens”.

Zo schrijft het Windplan een hoogte van 150 meter voor, terwijl de voorgestelde turbines een hoogte van 200 meter hebben. De windmolens moeten bovendien gereduceerd worden, wat al aangeeft dat de inplanting niet optimaal is en/of dat de windturbines over gedimensioneerd zijn.

Mark Vos, burgemeester: “Daarnaast is het onduidelijk welke seismische trillingen de windmolens zullen veroorzaken en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor de ondergrondse mergelgroeven in de omgeving.”

De gemeente Riemst wenst hier dan ook verder onderzoek over.

Bovendien gaf het college van Burgemeester en Schepenen op 22 december 2016 een gedeeltelijk ongunstig advies met betrekking tot de milieuvergunningsaanvraag voor het project en is het noodzakelijk om de hinder voor de woningen in de directe omgeving te beperken.

Mark Vos, burgemeester: “Er geldt een minimumafstand van 350 meter ten opzichte van alle omliggende woningen, ongeachte het bestemmingsgebied waarin ze gelegen zijn.”

Een andere overweging is de plaatsing van de windmolens naast een bestaande lijninfrastructuur, zodat ze passen binnen een goede ruimtelijke ordening.

Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu: “Dit wordt in dit project als enige reden aangehaald om de inplanting op die plaats te verantwoorden. De impact van de lijninfrastructuur van de autosnelweg E313 op het landschap wordt exponentieel verhoogd na het bundelen van drie windturbines met een totale hoogte van 200 meter.”

Ten slotte streeft de gemeente Riemst in haar ruimtelijk beleid naar het bewaren van de openbare ruimte, die kenmerkend en typerend is voor de gemeente.

Katja Onclin, schepen van Ruimtelijke Ordening: “De windmolens zouden midden in buitengebied en overwegend in open ruimte ingeplant worden, dit strookt niet met onze visie. De ruimtelijke draagkracht van het gebied wordt hierbij overstegen.”

Op basis van bovenstaande afwegingen gaf de gemeente Riemst een negatief advies. Dit ongunstig advies wordt, samen met de resultaten van het openbaar onderzoek, overgemaakt aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Ruimte Vlaanderen Limburg.