February 6, 2016
Aesthetics, Economics, Environment, Ireland, Property values

Refusal/Diúltú: North Meath Wind Farm

An Bord Pleanála

IARRATAS ar chead faoi alt 37E den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, leasaithe, de réir na bpleananna agus na sonraí, lena n-áirítear ráiteas tionchair timpeallachta agus ráiteas tionchair Natura, a thaisc North Meath Wind Farm Limited faoi chúram Fehily Timoney and Company Limited as Core House, Bóthar Pholl an Duibh, Corcaigh leis an mBord Pleanála an 6ú lá de Dheireadh Fómhair, 2014. …

Meastar go mbeadh feirm ghaoithe den scála, den mhéad agus den airde atá beartaithe ina gné thiarnasach sa cheantar tuaithe faoi líon daoine seo, go ndéanfadh sé dochar mór do thaitneamhachtaí na réadmhaoine sa chomharsanacht, go gcuirfeadh sé isteach ar charachtar an tírdhreacha agus nach mbeadh sé de réir chuspóirí forbartha iomlána Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019. Ina theannta sin, meastar nach mbeadh an fhorbairt bheartaithe ag teacht leis na Treoirlínte um Fhorbairt Fuinneamh Gaoithe de bhrí nár samhlaíodh sa doiciméad treorach seo go dtógfaí tuirbíní gaoithe a bheadh ar scála chomh mór sin i gceantar atá tréithrithe go príomha mar thírdhreach thalamh feirme cnocach agus réidh agus atá chomh cóngarach sin do líon mór áiteanna cónaithe. Mar sin bheadh an fhorbairt bheartaithe contrártha le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair.

APPLICATION for permission under section 37E of the Planning and Development Act, 2000, as amended, in accordance with plans and particulars, including an environmental impact statement and a Natura impact statement, lodged with An Bord Pleanála on the 6th day of October, 2014 by North Meath Wind Farm Limited care of Fehily Timoney and Company Limited of Core House, Pouladuff Road, Cork. …

It is considered that a wind farm of the scale, extent and height proposed would visually dominate this populated rural area, would seriously injure the amenities of property in the vicinity, would interfere with the character of the landscape and would not be in accordance with the overall development objectives of the Meath County Development Plan 2013-2019. Furthermore, it is considered that the proposed development would not align with the Wind Energy Development Guidelines as this guidance document did not envisage the construction of such extensive large scale turbines in an area primarily characterised as a hilly and flat farmland landscape and in such proximity to high concentrations of dwellings. The proposed development would, therefore, be contrary to the proper planning and sustainable development of the area.

Download original document: “Refusal/Diúltú: North Meath Wind Farm [1]


URL to article:  https://www.wind-watch.org/documents/refusaldiultu-north-meath-wind-farm/


URLs in this post:

[1] Refusal/Diúltú: North Meath Wind Farm: https://docs.wind-watch.org/IE-Emlagh-DPA0038.pdf